Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Aktuality

Upozornenie obce k miestnym daniam a poplatkom

 12.01.2018

  OZNAM

1. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Obec ako správca dane upozorňuje daňovníkov, u ktorých v priebehu minulého roka došlo k zmenám u dane z nehnuteľnosti, že sú povinní podať priznanie do 31.01.2018.

  Za zmeny sa považujú:

- kúpa, predaj, darovanie, osvedčenie o dedičstve (pozemky, stavby, byty)

- zmena vo výmerách na základe stavebného úkonu a jeho rozhodnutia:

  ohlásená drobná stavba, prístavba, nadstavba, kolaudácia, asanácia,

- zmena v osobných údajoch daňovníka,

- zmena adresy trvalého pobytu.

Priznanie je občan povinný podať aj k dani za psa v prípade, že oproti minulému roku došlo k zmene v počte psov. Priznanie je povinný podať aj občan, ktorému pes uhynul.  

Za nepodanie priznania v uvedenom termíne správca dane môže uložiť     pokutu od 5 do 3 000 Eur,   maximálne  však do výšky vyrubenej dane.

2. POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

    

Obec ako správca poplatku za komunálny odpad upozorňuje občanov, ktorí si pre obdobie roka 2018 chcú uplatniť zníženie alebo oslobodenie poplatku, že sú povinní do 31. 01. 2018 predložiť nasledujúce doklady k zníženiu alebo oslobodeniu poplatku:

Zníženie poplatku ( 50 %) - ak sa poplatník nezdržiava na území obce viac ako 90 dní :

- potvrdenie o návšteve školy na území SR za školský rok 2017/2018,

- potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce na území SR,

- originál rozhodnutia o vyrubení poplatku, kde sa občan prechodne

  zdržiava a originál dokladu o zaplatení poplatku alebo overené kópie

  týchto dokladov,

- originál nájomnej zmluvy alebo overená kópia tohto dokladu.

Odpustenie poplatku – ak sa poplatník nezdržiava na území obce viac ako 90 dní:

- originál dokladu alebo overená kópia dokladu o pobyte na území iného    

  štátu (pracovné povolenie, víza, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie

  sprostredkovateľskej agentúry),

- potvrdenie o výkone trestu,

- potvrdenie o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení,

- potvrdenie o návšteve školy mimo SR.

Ak je doklad preukazujúci neprítomnosť v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, poplatník je povinný predložiť preklad tohto dokladu do úradného jazyka.   

UPOZORNENIE

Obec Zemplínske Hradište

dôrazne upozorňuje občanov

obce  na  d o d r ž i a v a n i e nestránkového dňa – štvrtka.

  

1 2 3 [>]

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (71.4%)

Nie (19.8%)