Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2020

Aktuality

Verejná vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove - plošná deratizácia

 27.09.2018

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/672 4885          FAX: 056/672 6474         E-mail: ruvztv@uvzsr.sk         IČO: 17335434                                    

Číslo: A/2018/01353/HŽP                                                  Trebišov: 25. septembra 2018

           

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

             

             

           

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore             a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.                  a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej                  len „správny poriadok“) nariaďuje toto

             

o p a t r e n i e

             

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.10.2018  do 15.11.2018  takto:

             

             

            1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie                       o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 30.11.2018.

            2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných                alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených              na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.

            3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené                   a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

           

            Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho                   v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

                       

O d ô v o d n e n i e:

             

            Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

            Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území   a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

            Regulácia živočíšnych škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a),                   § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické                       osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.

            Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.                     V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením                         o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

            Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 mesiacov.

            Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011,  ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených                na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky                     a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice.  

            Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

             

             

             

P o u č e n i e:

            Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva              so sídlom v Trebišove na adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnutia.

            Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku              sa nemožno odvolať.

            Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom  podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č. 162/2015 Z. z..

           

           

           

                                                                                             MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.

                                                                                                            regionálna hygienička

                                                                   

Vybavuje:

Referát hygieny životného prostredia  tel. č.: 056/6660199

Toto rozhodnutie  je vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov. Rozhodnutie                      je umiestnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove www.ruvztv.sk.

Posledný deň vyvesenia  sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb..

Vyvesené dňa. 25.09.2018                                                   Zvesené dňa:

           

           

           

           

           

Rozdeľovník:

1. Všetky mestá a obce okresu Trebišov

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia,  ktorí   prevádzkujú   vybrané   zariadenia            

    na území okresu Trebišov

3. VVS, a.s. Košice, závod Trebišov, Ul. Komenského č. 1872/75, 075 01 Trebišov

4. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Ul. Stredná č. 126, 059 91 Veľký Slavkov

5. AQUASPIŠ s.r.o., Ul. Sadová č. 12, 052 01 Spišská Nová Ves


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (70.9%)

Nie (21.5%)