Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Aktuality

Verejná vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove - plošná deratizácia

 27.09.2018

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/672 4885          FAX: 056/672 6474         E-mail: ruvztv@uvzsr.sk         IČO: 17335434                                    

Číslo: A/2018/01353/HŽP                                                  Trebišov: 25. septembra 2018

           

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R o z h o d n u t i e

             

             

           

            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore             a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.) v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení podľa § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.                  a § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej                  len „správny poriadok“) nariaďuje toto

             

o p a t r e n i e

             

            zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od  01.10.2018  do 15.11.2018  takto:

             

             

            1. Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov - v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, a to prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Potvrdenie                       o vykonaní deratizácie predložiť tunajšiemu správnemu orgánu do 30.11.2018.

            2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia - v ich alebo nimi užívaných                alebo spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených              na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domoch, skladoch a skládok odpadov, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov, a potvrdenie tohto subjektu o vykonaní deratizácie uchovať po dobu 3 mesiacov.

            3. Fyzické osoby – v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat, a to takto: svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené                   a schválené na predmetný účel, alebo prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov.

           

            Podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok prípadne podaného odvolania, a to z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho                   v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

                       

O d ô v o d n e n i e:

             

            Synantrópne myšovité hlodavce (potkany, myši) sú živočíšni škodcovia, ktorí sa považujú za významných prenášačov pôvodcov rôznych prenosných ochorení u ľudí i zvierat a z tohto dôvodu môžu byť príčinou ohrozenia verejného zdravia. Keďže uvedené hlodavce disponujú vysokým rozmnožovacím potenciálom, za vhodných podmienok pravidelne dochádza k ich premnoženiu v objektoch ľudských sídiel, ako aj v priľahlých vonkajších priestoroch. V záujme predísť tomuto stavu a tým dosiahnuť minimalizáciu epidemiologického rizika v oblasti verejného zdravia, je potrebné pravidelne vykonávať opatrenia na reguláciu uvedených živočíšnych škodcov.

            Jediným efektívnym spôsobom regulácie populácií škodlivých hlodavcov je pravidelná celoplošná deratizácia, vykonávaná najmenej dvakrát ročne prípravkami určenými a schválenými na tento účel. Príslušný termín akcie sa stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom cykle živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Celoplošný a zároveň synchrónny výkon deratizácie má zabezpečiť čo najefektívnejšiu likvidáciu škodcov na čo najväčšom území   a má zároveň zabrániť ich migrácii z deratizačne ošetrených objektov a plôch do objektov takto neošetrených.

            Regulácia živočíšnych škodcov je v zmysle § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení nariaďovaných orgánmi verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a),                   § 52 ods. 1 a § 53 písm. a) uvedeného zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické                       osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce, ktorým boli opatrenia nariadené.

            Fyzická osoba musí vedieť preukázať splnenie uloženého opatrenia pokladničným dokladom o kúpe prípravku, ktorý bol na predmetný účel použitý a ktorý fyzická osoba uchová aspoň po dobu 3 mesiacov pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia.                     V prípade zabezpečenia povinnosti prostredníctvom subjektu oprávneného na profesionálne vykonávanie deratizácie, sa splnením povinnosti fyzická osoba preukáže potvrdením                         o profesionálnom vykonaní deratizácie, ktoré jej tento subjekt vystaví.

            Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, si uchovajú potvrdenie o vykonaní deratizácie pre účely prípadnej kontroly splnenia nariadeného opatrenia, po dobu 3 mesiacov.

            Zber, transport a likvidáciu uhynutých hlodavcov je potrebné zabezpečiť fyzickou, resp. právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť povolenie príslušného orgánu veterinárnej správy, v zmysle § 39 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011,  ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených                na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky                     a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice.  

            Vzhľadom na uvedené bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

             

             

             

P o u č e n i e:

            Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva              so sídlom v Trebišove na adresu uvedenú v záhlaví tohto rozhodnutia.

            Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku              sa nemožno odvolať.

            Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom  podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zák. č. 162/2015 Z. z..

           

           

           

                                                                                             MUDr. Terézia Konevičová, MPH, v.r.

                                                                                                            regionálna hygienička

                                                                   

Vybavuje:

Referát hygieny životného prostredia  tel. č.: 056/6660199

Toto rozhodnutie  je vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, 07501 Trebišov. Rozhodnutie                      je umiestnené na webovej stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove www.ruvztv.sk.

Posledný deň vyvesenia  sa považuje za deň doručenia podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb..

Vyvesené dňa. 25.09.2018                                                   Zvesené dňa:

           

           

           

           

           

Rozdeľovník:

1. Všetky mestá a obce okresu Trebišov

2. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia,  ktorí   prevádzkujú   vybrané   zariadenia            

    na území okresu Trebišov

3. VVS, a.s. Košice, závod Trebišov, Ul. Komenského č. 1872/75, 075 01 Trebišov

4. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Ul. Stredná č. 126, 059 91 Veľký Slavkov

5. AQUASPIŠ s.r.o., Ul. Sadová č. 12, 052 01 Spišská Nová Ves


1 2 3 [>]

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (70.7%)

Nie (20.8%)