Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Aktuality

Vyhlásenie výberového konania

 14.11.2019

  OBEC   Z E M P L Í N S K E   H R A D I Š T E

         Obecná 392/11, 076 01  Zemplínske Hradište

Obec  Zemplínske Hradište

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dňom 14.11.2019

výberové konanie na obsadenie miesta

„riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy, Školská 365, 076 01 Zemplínske Hradište“

Podmienky účasti vo výberovom konaní sú nasledovné:

1. Kvalifikačné predpoklady:

Uchádzač musí spĺňať vzdelanie na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • pedagogický zamestnanec, absolvovanie 1. atestácie,
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe.

2. Osobitné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyk

3. Ostatné kritéria a požiadavky:

 • znalosť základných legislatívnych noriem v oblasti školstva,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • komunikačné schopnosti na úrovni riadiaceho zamestnanca,
 • flexibilita,
 • znalosť práce s výpočtovou technikou a internetom.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o
 • štátnych skúškach, 
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie ( 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • profesijný životopis(vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a),c) a e) a    
 • ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v dokladoch, ktoré účastník     
 • predkladá do výberového konania
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania  podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v nasledovnom znení:

            Podpísaný (doplniť titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas Obci Zemplínske     

            Hradište so sídlom Obecná 392/11, 076 01 Z. Hradište na použitie mojich osobných údajov,                     

            ktoré poskytujem na účely výberového konania na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy,

           Školská 365, 076 01 Z. Hradište

           Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a  

           doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a to na dobu do ukončenia výberového konania

           na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy, Školská 365,  076 01 Z. Hradište

     V  ...................  , dňa........................                ...............................

                                                                     podpis uchádzača/ky


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392/11, 076 01  Zemplínske Hradište  alebo doručiť osobne do podateľne Obecného úradu v Zemplínskom Hradišti v termíne do 06.12.2019 do 13:00 vrátane, v uzatvorenej obálke s označením:

„Výberové konanie MŠ Zemplínske Hradište - Neotvárať“.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky účasti výberového konania.

Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, alebo deň osobného doručenia na úrad. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Zemplínskom Hradišti, dňa 14.11.2019                                

                                                                                                       ....................................

                                                                                                                   Ján Oláh

                                                                                                                starosta obce


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (71.1%)

Nie (20.8%)