Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2020

Aktuality

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 13.12.2019

                                                    

Výzva na predkladanie cenových ponúk

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

 a zároveň pre  určenie úspešného uchádzača

na predmet zákazky

„Rekonštrukcia strechy na obecnej pekárni, súpisné číslo 372 a nákup strojárenskej a pekárenskej technológie pre obecnú pekáreň“

Preambula

Obec Zemplínske Hradište je verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“).

Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži prednostne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní  a následne na zadávanie zákazky (za predpokladu, že na základe predložených cenových ponúk sa preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 10 000,- € bez DPH) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,  všetko za podmienky, že oslovené hospodárske subjekty v postavení uchádzača budú spĺňať stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky určené v tejto výzve.

            Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1          Názov:            Obec Zemplínske Hradište

1.2          IČO:               00 332 208

1.3          DIČ:               2020507797

1.4          Poštová adresa:       Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište

1.5          Kontaktné miesto:  Obecný úrad Zemplínske Hradište, Obecná 392,

                                                         076 01 Zemplínske Hradište

1.6          Kontaktná osoba:   Ján Oláh, starosta obce 

1.7          Tel.:                056 / 672 73 23

1.8          Fax:                056/  672 73 23

1.9          E-mail:           bocianopolis@azet.sk

1.10        Web:              www.zemplinskehradiste.sk

1.11        Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

1.12        Hlavný predmet činnosti:   samospráva

2.    Predmet zákazky:

2.1         Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy na obecnej pekárni, súpisné číslo 372 a nákup strojárenskej a pekárenskej technológie pre obecnú pekáreň

2.2         Druh zákazky:  dodanie tovaru, poskytnutie služby

2.3          Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia:  Zemplínske Hradište

               NUTS kód:    SK042 Košický kraj

2.4          Opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup strojárenskej a pekárenskej technológie pre obecnú pekáreň v obci Zemplínske Hradište.

               Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1.

                                       Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

2.5         Komplexnosť plnenia:        

2.5.1    Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, ako je uvedený a opísaný vo výzve na predkladanie cenovej ponuky a v jej prílohách.

2.5.2    Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti; vyžaduje sa predloženie ponuky a plnenie zákazky v plnom požadovanom  rozsahu.

2.6         Variantné riešenia:   Nepovoľujú sa

2.7         Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe poskytnutých informácií a cenových ponúk doručených v rámci tohto prieskumu trhu, všetko v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní.

 1. Trvanie zmluvy/lehota plnenia predmetu zákazky:  do 2 týždňov od zadania zákazky.

     3.     Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:

3.1         Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

                          Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotačných prostriedkov. Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom.

3.2         Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:  neuvádza sa.

3.3         Podmienky účasti

3.3.1    Osobné postavenie: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

3.3.2    Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa

3.3.3    Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa

 1. Typ zmluvy:  Kúpna zmluva/ Objednávka.

 1. Požiadavky na obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:

 1. Doklady požadované v bode 3.3 tejto výzvy
 2. Návrh na plnenie kritérií
  1. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky s DPH na základe prílohy č. 1 a uvádza sa v Eurách

Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH.

 1. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.

 1. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky a spôsob vyhodnotenia: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je

Cena za celý predmet zákazky – cena celkom s DPH.

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý  ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom je, že úspešný uchádzač bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 1. Podmienky predkladania cenovej ponuky:

7.1      Miesto na predkladanie cenovej ponuky: Obecný úrad Zemplínske Hradište, Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište 

7.2     Označenie cenovej ponuky: „súťaž – neotvárať – technológia pre obecnú pekáreň“

7.3    Lehota na predkladanie cenovej ponuky:  Ponuku požadujeme doručiť verejnému obstarávateľovi  najneskôr do 23.12.2019 do 12:00 hod.

 1. Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané:  Verejný obstarávateľa predpokladá vykonať vyhodnotenie cenových ponúk najneskôr do 31.03.2020.

9.    Doplňujúce informácie

9.1     Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 7.3 tejto výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.

9.2     Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité výlučne len na výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu predkladateľa.

9.3     Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.

9.4     Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.

9.5     Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.

9.6     Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.

9.7     Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani zmluvné pokuty z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.

9.8     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu plnenia zákazky.

9.9     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatku finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy.

9.10  Príloha č. 1 – Položkový rozpočet       

             

Dátum:   13.12.2019

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

                                                                                                                  Ján Oláh

              starosta obce

Príloha č. 1                                         Položkový rozpočet

Č.p.

Názov položky

M.J.

Množ.

Jednotková cena

(bez DPH)

Celková cena

(bez DPH)

DPH

Celková cena

(s DPH)

1

Teplovzdušná pec

 • manuálne ovládanie
 • kapacita plechov: 4
 • príkon: cca 6,5 kW
 • počet ventilátorov: 2
 • manuálne nastavenie pary
 • nastavenie času 0-120 min.
 • teplota: 80-260 °C
 • osvetlenie komory

ks

1

2

Plech

 • materiál – hliník
 • rozmery 60x40 cm
 • 3 okraje

ks

4

3

Truhlicová mraznička

 • Objem 300 l
 • 3 koše
 • Príkon cca 0,15 kW
 • Statické chladenie
 • Termostat, deliaca lišta, osvetlenie
 • Prevádzková teplota – 18 až - 24 °C
 • Kolieska pre ľahšiu manipuláciu

ks

1

4

Plnička jednoihlová na šišky

 • Ručná s plynule nastaviteľnou dávkou
 • Určená pre plnenie tekutými a polotekutými náplňami
 • Max. dávka na 1 stlačenie: 40 ml

ks

1

5

Miska

 • Nerezové prevedenie
 • Objem cca 2300 ml
 • Vhodné do umývačky

ks

1

6

Miska

 • Nerezové prevedenie
 • Objem cca 3300 ml
 • Vhodné do umývačky riadu

ks

1

7

Misa

 • Nerezové prevedenie
 • Objem cca 1600 ml
 • Vhodná do umývačky

ks

1

8

Doprava a inštalácia

SPOLU

Všetky ceny musia byť v mene EURO. Neplatca DPH nevyplní predposledný a posledný stĺpec tabuľky a zároveň uvedie že nie je platcom DPH. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade, ak v cenovej ponuke nebudú ocenené všetky položky, cenová ponuka nebude posudzovaná.

1 2 3 [>]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (67%)

Nie (27.2%)