Návštevnosť

TOPlist

Iné

Kalendár zvozu odpadu na rok 2020

Aktuality

Záverečný účet obce Zemplínske Hradište za rok 2019

 02.06.2020

Záverečný účet Obce Zemplínske Hradište

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2019

Predkladá: Ján Oláh, starosta obce

Spracovala: Mgr. Marianna Ninačová

V Zemplínskom Hradišti, 28. mája 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 02.06.2020

Záverečný účet schválený OZ dňa ................., uznesením č. ................

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

         OBSAH

 1. Rozpočet obce na rok 2019

 1. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

 1. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

 1. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

 1. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

 1. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

 1. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

 1. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

 1. Hodnotenie plnenia programov obce – Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Zemplínske Hradište a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019

 1. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce Zemplínske Hradište za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.

Obec v roku 2019 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bežný rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Kapitálový rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako schodkový vo výške 22.000,00 EUR, ktorý bol krytý zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený uznesením č. 4/12/2018 z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Zemplínske Hradište zo dňa 07.12.2018 a v priebehu roka bol zmenený rozpočtovými opatreniami č. 1/2019 zo dňa 28.06.2019, č. 2/2019 zo dňa 11.10.2019 a 3/2019 zo dňa 18.12.2019.

Rozpočet obce - schválený

1. Príjmy celkom

471.529,02

z toho :

Bežné príjmy

365.405,00

Kapitálové príjmy

0,00

Finančné príjmy

106.124,02

Príjmy RO s právnou subjekt.

0,00

2. Výdavky celkom

                  387.405,00

z toho :

Bežné výdavky

365.405,00

Kapitálové výdavky

22.000,00

Finančné výdavky

0,00

Výdavky RO s právnou subjekt.

0,00

Sumárny riadok (r. 1., 2.)

84.124,02

Rozpočet

po zmenách – upravený

1. Príjmy celkom

552.280,69

z toho :

Bežné príjmy

420.092,80

Kapitálové príjmy

26.068,32

Finančné príjmy

106.119,57

2. Výdavky celkom

479.950,52

z toho :

Bežné výdavky

381.294,05

Kapitálové výdavky

98.656,47

Finančné výdavky

0,00

Sumárny riadok (r. 1., 2.)

72.330,17

Rozpočet -

skutočnosť k 31.12.2019

1. Príjmy celkom

517.073,24

z toho :

Bežné príjmy

412.409,73

Kapitálové príjmy

26.068,32

Finančné príjmy

78.595,19

2. Výdavky celkom

467.086,45

z toho :

Bežné výdavky

368.429,98

Kapitálové výdavky

98.656,47

Finančné výdavky

0,00

Sumárny riadok (r. 1., 2.)

49.986,79

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019 v EUR

Rozpočet na rok 2019 – upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

552.280,69

517.073,24

93,63

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2019 – upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

360.370,00

360.168,33

99,94

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 320.493,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 320.492,08 €, čo predstavuje plnenie na 100,00  %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 29.598,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 29.398,40 €, čo je 99,33 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 21.017,11 €, dane zo stavieb boli v sume 8.335,80 € a dane z bytov v sume 45,49 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1.576,36 €.

c) Daň za psa 

Z rozpočtovaných 1.088,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.088,00 €, čo je 100 % plnenie.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 7.307,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7.306,29 €, čo je 99,99 % plnenie.

e) Daň za dobývací priestor od Hlavného banského úradu

Z rozpočtovaných 1.884,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.883,56 €, čo je 99,98 % plnenie.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2019 – upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

27.117,00

20.253,97

74,69

a) Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov

Z rozpočtovaných 5.222,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 5.222,00 €, čo je 100 % plnenie.

b) Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty

Z rozpočtovaných 257,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 0,00 €, čiže 0% plnenie.

c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 2.400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2.242,00 €, čo je 93,42 % plnenie.

d) Pokuty, penále a iné sankcie

Za porušenie predpisov:

Z rozpočtovaných 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 0,00 €.

e) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – relácie v miestnom rozhlase:

Z rozpočtovaných 670,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 172,14 €, ktorý predstavuje 25,69 % plnenie.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – cintorínske poplatky:

Z rozpočtovaných 1.600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 192,00 €, ktorý predstavuje 12,00 % plnenie.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – predaj vriec TKO a kuka nádob:

Z rozpočtovaných 1.539,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 1.538,04 €, ktorý predstavuje 99,94 % plnenie.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – poplatok za opatrovanie:

Z rozpočtovaných 380,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 195,00 €, ktorý predstavuje 51,32 % plnenie.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb – príjem z transféru hráčov OŠK:

Z rozpočtovaných 1.000,00 € nebol k 31.12.2019 žiadny príjem.

f)Poplatky a platby za školné v materskej škole

Z rozpočtovaných 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 505,00 €, čo je 84,17 % plnenie.

g) Poplatky a platby za stravné v materskej škole

Z rozpočtovaných 3.000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1.908,02 €, čo je 63,60 % plnenie.

h) Poplatky a platby za stravné lístky zamestnancov obecného úradu, materskej školy, opatrovateľskej služby a zamestnancov pracujúcich prostredníctvom dohôd s ÚPSVaR Trebišov

Z rozpočtovaných 4.693,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4.266,00 €, čo je 90,90 % plnenie.

i)Úroky z vkladov

Z rozpočtovaných 160,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 139,77 €, čo predstavuje 87,36 % plnenie.

j) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 5.546,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3.874,00 €, čo predstavuje 69,85 % plnenie. Prevažnú časť iných nedaňových príjmov tvoria príjmy z dobropisov, preplatky na energiách, z rozpočtovaných 3.548,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 3.547,43 €, čo predstavuje 99,98 % plnenie.

3) Bežné príjmy – granty a transfery:

Rozpočet na rok 2019 – upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

32.605,80

31.987,43

98,10

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P. č.

Poskytovateľ 

Poskytnutá suma v €

Účel

1.

ÚPSVaR Trebišov -

Služby zamestnanosti

21.885,78

Refundácia miezd zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

2.

ÚPSVaR Trebišov -

Odbor sociálnych vecí a rodiny

2.132,40

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

3.

ÚPSVaR Trebišov –

Odbor sociálnych vecí a rodiny

1.907,70

Dotácia na osobitného príjemcu – prídavky na dieťa, rodičovský príspevok

4.

Okresný úrad Košice –

Odbor školstva

1.132,00

Finančný príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením školskej dochádzky

5.

Ministerstvo vnútra SR – Sekcia verejnej správy

442,78

Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR

6.

Okresný úrad Trebišov - Odbor krízového riadenia

179,34

Odmena pre skladníka CO

7.

Ministerstvo vnútra SR

2.240,68

Dotácia k voľbám: voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu

8.

Okresný úrad Košice -  Odbor starostlivosti o životné prostredie

1.974,92

Dotácia na životné prostredie

9.

Okresný úrad Košice -  Odbor starostlivosti o životné prostredie

91,83

Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2019 - upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

26.068,32

26.068,32

100,00

Príjem z predaja pozemkov

Predmetom predaja bola parcela č. KN-C 995/4 o výmere 43 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, LV č. 760 (parcela č. KN-E 3684/1) v katastrálnom území Zemplínske Hradište, kupujúcemu:

Viola Sűčová, trvale bytom Orgovánová 385/66, Zemplínske Hradište, parcela č. 995/4 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m2, a to za cenu, ktorá bola určená znaleckým posudkom č. 94/2019 zo dňa 30.09.2019, znalcom Ing. Michalom Šantom, Stavebná 45, 075 01 Trebišov. Cena za m2 je 6,24 EUR, v úhrne 268,32 EUR.

Granty a transfery

Názov poskytovateľa

nenávratného finančného príspevku

Číslo zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Hodnota prefinancovaných nákladov z vlastných prostriedkov alebo z úverových zdrojov neuhradených/nerefundovaných  poskytovateľom NFP k 31.12.2019

Ministerstvo financií SR

-

Rekonštrukcia chodníka – Obchodná ulica

10.000,00

Účelovo určená dotácia bude čerpaná v roku 2020.

Ministerstvo financií SR

-

Rekonštrukcia parkoviska a prístupovej cesty k budove nákupného strediska (Gaštanová ulica)

10.800,00

Účelovo určená dotácia bude čerpaná v roku 2020.

Ministerstvo vnútra SR

-

Prevencia kriminality v obci Zemplínske Hradište – rekonštrukcia verejného rozhlasu

5.000,00

Účelovo určená dotácia bude čerpaná v roku 2020.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2019 – upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

106.119,57

78.595,19

74,06

Z rozpočtovaných finančných príjmov 106.119,57 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 78.595,19 EUR, čo predstavuje 74,06 % plnenie.

           

            Uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/6/2019 zo dňa 28.6.2019 bol schválený Záverečný účet Obce Zemplínske Hradište bez výhrad. Použitie prebytku rozpočtu v sume  5.065,13 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na tvorbu rezervného fondu vo výške 5.065,13 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 96.673,47 EUR na tvorbu rezervného fondu vo výške 96.673,47 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019 v EUR

Rozpočet na rok 2019 - upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

479.950,52

467.086,45

97,32

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2019 - upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

381.294,05

368.429,98

96,63

v tom :                                                                                                                  

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výkonné a zákonodarné orgány

197.198,26

194.684,26

98,73

Finančné a rozpočtové záležitosti

1.206,29

1.003,73

83,21

Nakladanie s odpadmi

11.464,92

10.465,62

91,28

Rozvoj obcí

36.411,76

36.372,07

99,89

Verejné osvetlenie

9.300,00

8.683,07

93,37

Rekreačné a športové služby - OŠK

9.000,00

7.724,00

85,82

Kultúrne služby – klub mladých

3.500,00

2.396,72

68,48

Náboženské a iné spoločenské služby – dom smútku

5.264,00

3.370,27

64,02

Rekreácia, kultúra, náboženstvo – kultúrne akcie

14.603,00

14.597,85

99,96

Predprimárne vzdelávanie - MŠ

75.264,00

73.356,98

97,47

Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania ŠJ

3.972,40

3.971,49

99,98

Staroba – opatrovateľská služba

11.607,00

9.301,50

80,14

Rodina a deti

2.502,42

2.502,42

100,00

Spolu

381.294,05

368.429,98

96,63

Medzi významné položky bežného rozpočtu patria:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 83.746,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 83.745,31 €, čo je 100,00 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pracovníkov obecného úradu, pracovníkov na úseku údržby a hlavnej kontrolórky obce.

Z rozpočtovaných 39.351,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 39.350,44 €, čo je 100,00 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky zamestnankýň materskej školy.

Z rozpočtovaných 22.710,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 22.708,52 €, čo je 99,99 % plnenie. Sú tu zahrnuté mzdové prostriedky pracovníkov pracujúcich na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Trebišov, o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, č. 19/45/50J/7, 19/45/50J/12, 19/45/50J/28 „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2“.

b) Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

Z rozpočtovaných 3.500,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 3.430,57 €, čo predstavuje 98,02 % plnenie – pre stredisko obecného úradu.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce z dôvodu konania volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 bolo rozpočtovaných 358,16 EUR, čerpaných 358,16 EUR (organizačno-technické zabezpečenie volieb), plnenie predstavovalo 100,00 %.

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce pre stredisko Obecného športového klubu v Zemplínskom Hradišti boli rozpočtované vo výške 2.173,00 €, pričom skutočné čerpanie predstavovalo 2.172,32 € vrátane odvodov poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne za zamestnávateľa (99,97 % plnenie).

c) Odmeny a príspevky – voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu Z rozpočtovaných 1.102,61 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 1.102,61 € (odmeny pre členov a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie), čo predstavuje 100,00 % plnenie.

d) Odmeny a príspevky zamestnancom

Z rozpočtovaných 8.935,00 € (pre zamestnancov všetkých stredísk obce, bez poslancov obecného zastupiteľstva) bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 8.862,39 €, čo predstavuje 99,19 % plnenie.

e) Poistné a príspevok do poisťovní (Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION zdravotná poisťovňa), poistné a príspevok: životné poistenie pre zdravie a dôchodok a doplnkové dôchodkové poistenie (Wüstenrot poisťovňa, NN Životná poisťovňa)

Z rozpočtovaných 34.396,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 34.042,56 €, čo je 98,97 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov - obecný úrad.

Z rozpočtovaných 16.753,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 16.636,68 €, čo je 99,31 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov – materská škola.

Z rozpočtovaných 8.749,76 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8.725,36 €, čo je 99,72 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z miezd pracovníkov – ÚPSVaR.

Z rozpočtovaných 2.622,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1.949,01 €, čo je 74,33 % plnenie. Sú tu zahrnuté odvody poistného za zamestnávateľa z mzdy pracovníčky opatrovateľskej služby.

f) Odmeny poslancov a komisií

Z rozpočtovaných 7.619,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7.618,91 €, čo je 100,00 % plnenie.

g) Tovary a služby jednotlivých stredísk obce

Samospráva (oddiel 0111)

Z rozpočtovaných 71.391,92 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 69.499,46 €, čo je 97,35 % plnenie. Ide o výdavky strediska obecného úradu, ako sú cestovné náhrady; energie; vodné a stočné; poštovné služby; komunikačná infraštruktúra; interiérové vybavenie; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; všeobecný materiál; potravinypublikácie a zbierky zákonov; pracovné odevy a obuv; softvér a licencie; reprezentačné výdavky; dopravné; rutinná a štandardná údržba; povinné zmluvné a havarijné poistenie; údržba výpočtovej techniky; údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, priestorov a objektov; školenia a semináre; propagácia obce; všeobecné služby; verejné obstarávanie; špeciálne služby – právne a audítorské; štúdie, expertízy a posudky; stravovanie zamestnancov; poistenie majetku a zamestnancov; prídel do sociálneho fondu; odmeny a príspevky – voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu; odmeny a príspevky zamestnancom; odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti.

Nakladanie s odpadmi (oddiel 0510)

Z rozpočtovaných 10.964,92 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 10.373,79 €, ktoré predstavuje 94,61 % plnenie. Zvoz odpadu zabezpečuje FURA, s. r. o. Rozhanovce. Obecný športový klub (oddiel 0810)

Z rozpočtovaných 8.800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7.580,00 €, čo je 86,14 % plnenie. Ide o výdavky na energie, poštovné služby, komunikačnú infraštruktúru – mobilný internet, všeobecný materiál, potraviny, opravu a údržbu budov, priestorov a objektov, platby za prenájom telocvične, prepravu hráčov, poplatky za správu a prevádzku ISSF,  poplatky za registračné karty, štartovné, cestovné náhrady, členský poplatok, poplatok za žiadosti o transfer hráčov, benzín za dovoz a odvoz hráčov, dohody o vykonaní práce – tréner, správca ihriska.

Materská škola (oddiel 0911)

Z rozpočtovaných 15.960,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 14.271,19 €, čo je 89,42 % plnenie. Jedná sa o výdavky na: energie; vodné a stočné; poštovné služby; komunikačná infraštruktúra; interiérové vybavenie; prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; všeobecný materiál; knihy, časopisy, noviny a učebnice; pracovné odevy a obuv; školenia, kurzy, semináre; všeobecné služby; stravovanie zamestnancov; poistenie majetku;  prídel do sociálneho fondu a dohody o vykonaní práce.

Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávania - školská jedáleň (oddiel 09601)

Z rozpočtovaných 3.972,40 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3.971,49 €, čo je 99,98 % plnenie. Jedná sa o výdavky na nákup potravín do školskej jedálne.

Opatrovateľská služba (oddiel 1020)

Z rozpočtovaných 1.125,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 947,84 €, čo je 84,25 % plnenie. Sú tu zahrnuté výdavky na stravovanie zamestnanca, poistenie opatrovateľskej služby v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. a prídel do sociálneho fondu.

Klub mladých (oddiel 0820)

Z rozpočtovaných 3.500,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2.396,72 €, čo je 68,48 % plnenie. Ide o výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby a poistenie majetku.

Dom smútku (oddiel 0840)

Z rozpočtovaných 5.264,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3.370,27 €, čo je 64,02 % plnenie (výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, všeobecný materiál, všeobecné služby, poistenie majetku a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce).

Zamestnanci pracujúci na základne dohôd uzatvorených s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov (oddiel 0620)

Z rozpočtovaných 3.270,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 3.257,06 €, čo je 99,60 % plnenie. Zahrnuté sú tu výdavky na pracovný odev, obuv a pracovné pomôcky; stravovanie zamestnancov; poistenie osôb a prídel do sociálneho fondu.

Verejné osvetlenie (oddiel 0640)

Z rozpočtovaných 9.300,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 8.683,07 €, čo je 93,37 % plnenie. Sú to výdavky týkajúce sa spotreby elektrickej energie a všeobecného materiálu na verejné osvetlenie, rutinná a štandardná údržba a preddavky na elektrickú energiu.

Rekreácia, kultúra a náboženstvo – kultúrne akcie (oddiel 0860)

Z rozpočtovaných 14.603,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 14.597,85 €, čo je 99,96 % plnenie. Sú to výdavky spojené s kultúrnymi akciami: uvítanie Nového roka - ohňostroj, stretnutie s farármi, obecná zabíjačka, stolný tenis, stavanie mája, ukončenie futbalovej sezóny, hurá prázdniny, zájazd dôchodcov a zamestnancov, hardišská pasuľovica  a úcta k starším.

Finančné a rozpočtové záležitosti (oddiel 0112)

Z rozpočtovaných 1.206,29 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1.003,73 €, čo je 83,21 % plnenie. Tento oddiel zahŕňa: bankové poplatky, provízia za stravné lístky pre zamestnancov, mylné platby a daň z úrokov vybraná zrážkou.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2019 - upravený

Skutočnosť k 31.12.2019

% plnenia

98.656,47

98.656,47

100,00

v tom :

Funkčná klasifikácia

rozpočet - upravený

skutočnosť

% plnenia

0451 717002 46

Rekonštrukcia miestnych komunikácií – Tichá ulica, Na kopci

21.325,49

21.325,49

100,00

0451 717002 46

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Obchodná ulica

10.578,56

10.578,56

100,00

0620 717001 111

Výstavba detského ihriska (ŠR)

8.500,00

8.500,00

100,00

0620 717001 41

Výstavba detského ihriska – vlastné zdroje

5.270,00

5.270,00

100,00

0620 717002 46

Rekonštrukcia priekopy na Mokrej ulici, 2. časť

8.284,26

8.284,26

100,00

0620 717002 131I

Rekonštrukcia strechy pekárne – dočerpanie dotácie

2.699,96

2.699,96

100,00

0840 717001 46

Urnový háj – výstavba

29.998,20

29.998,20

100,00

0840 722002 41

Transfery cirkvám – kapitálové

12.000,00

12.000,00

100,00

Spolu

98.656,47

98.656,47

100,00

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019, použitie prebytku hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy obce

412.409,73

Bežné výdavky obce

368.429,98

Bežný rozpočet

43.979,75

Kapitálové príjmy obce

26.068,32

Kapitálové výdavky obce

98.656,47

Kapitálový rozpočet

-72.588,15

Schodok bežného a kapitálo

1 2 3 4 [>]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ochrana osobných údajov

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019

Nakladanie s odpadmi

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 16.00
Utorok: 07.30 - 16.00
Streda: 07.30 - 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 16.00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Zemplínske Hradište
Počasie Zemplínske Hradište - Svieti.com

Anketa

Páči sa Vám nová stránka?

Áno (68.1%)

Nie (26.1%)

Kontakt na nás

Obecný úrad Zemplínske Hradište
Obecná 392, 07601
Zemplínske Hradište

info@zemplinskehradiste.sk
+421 56 672 73 23