Kontakt:

Obec Zemplínske Hradište
Obecná 392, 07601
Zemplínske Hradište

tel/fax: 056 67 27 323 
e-mail: bocianopolis@azet.sk
www.zemplinskehradiste.sk
IČO: 00332208
VÚB a.s. Trebišov
Č. ú. 3526622/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva - 2015
 1. Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
  zo dňa 26.06.2015
 2. Zápisnica obecného zastupiteľstva - ustanovujúce
  zo dňa 20.12.2014
 3. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.12.2014
 4. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 13.2.2015
 5. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 22.5.2015
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva - 2014
 1. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 4.4.2014
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 4.4.2014
 3. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 27.6.2014
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 27.6.2014
 5. Zápisnica obecného zastupiteľstva - mimoriadne
  zo dňa 12.8.2014
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva - mimoriadne
  zo dňa 12.8.2014
 7. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 10.10.2014
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 10.10.2014
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva - 2013
 1. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 15.3.2013
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 15.3.2013
 3. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 14.6.2013
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 14.6.2013
 5. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 21.6.2013
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 21.6.2013
 7. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.9.2013
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.9.2013
 9. Prílohy k zápisnici obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.9.2013
 10. Zápisnica obecného zastupiteľstva - mimoriadne
  zo dňa 30.10.2013
< 1 2 >
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva - 2012
 1. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.4.2012
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 20.4.2012
 3. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 22.6.2012
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 22.6.2012
 5. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 28.9.2012
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 28.9.2012
 7. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 6.12.2012
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 6.12.2012
 9. Plán kontrolnej činnosti
  2.polrok 2012
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva - 2011
 1. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 11.1.2011
 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 11.1.2011
 3. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 8.2.2011
 4. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 8.2.2011
 5. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 11.3.2011
 6. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 11.3.2011
 7. Zápisnica obecného zastupiteľstva
  zo dňa 17.6.2011
 8. Uznesenie obecného zastupiteľstva
  zo dňa 17.6.2011
 9. Zápisnica obecného zastupiteľstva - mimoriadne
  zo dňa 31.8.2011
 10. Uznesenie obecného zastupiteľstva - mimoriadne
  zo dňa 31.8.2011
< 1 2 >
VZN
 1. VZN č. 1/2015
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území Obce Zemplínske Hradište
 2. VZN č. 2/2015
  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Zemplínske Hradište
 3. VZN č. 7/2013
  o podmienkach poskytovania dotácií a finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám na území obce
 4. VZN č. 2/2011
  O dani z nehnuteľností
 5. VZN č. 3/2011
  O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Vzory tlačív
 1. Ohlásenie drobnej stavby
 2. Ohlásenie jednoduchej stavby
 3. Ohlásenie stavebných úprav
 4. Ohlásenie udržiavacích prác
 5. Povolenie zmeny stavby pred dokončením
 6. Povolenie zmeny v užívaní stavby
 7. Súhlas na zvláštne užívanie a uzávierku mestskej komunikácie
 8. Určenie súpisného čísla
 9. Vydanie kolaudačného rozhodnutia
 10. Vydanie osvedčenia na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti
< 1 2 >