Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výklad Úradu verejného zdravotníctva SR k vyhláške č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 13.01.2021

OZNAM

          Na základe množiacich sa dopytov k výkonu pohrebných, sobášnych obradov a obradov krstu Vám zasielam výklad ÚVZ SR k Vyhláške č. 77, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí   (Vestník vlády SR,

ročník 30, čiastka 38, vydaná 31. decembra 2020):

- do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je  

   táto účasť výkonom povolania, t.j. napr. osoby vykonávajúce obrad, prenos truhly, 

   pochovávanie, atď.;

- obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér;

- osoby zúčastňujúce sa na podujatí, vrátane osôb vo výkone povolania, musia dodržiavať

   hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, t.j. najmä odstup 2 metre, okrem

   prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné  (sobášiaci sa, prenos truhly...);

- v prípade porušenia podmienok uvedených vo Vyhláške č. 77 je zodpovednou osobou

   organizátor hromadného podujatia, t.j. organizátor obradu;

- v prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb, je potrebné vykonať obrad za   

   podmienok § 4 ods. 2 písm. a) Vyhlášky č. 77, t.j. za podmienky, že v dobe začiatku výkonu

   obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na

   ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne  

   príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho

   začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >